SWOT analyse

Het werken met de SWOT gaat in 3 stappen.

Inventariseren:

SWOTInventariseer samen met uw team wat de sterke en zwakke punten zijn van uw bedrijf. Neem alleen punten die relevant zijn voor uw markt en sterk of zwak zijn t.o.v. de concurrentie. 

Vervolgens inventariseert u hoe de marktpositie is van het bedrijf in termen van kansen en bedreigingen  Is er onderscheidend vermogen en op welk punt(en) t.o.v. de concurrentie?  Waar liggen kansen om concurrentievoordeel te behalen en/of nieuwe marktsegmenten te betreden?  Welke trends zijn er in de onze markten en welke zijn bedreigend of kansrijk? 

 

Selecteren:

De geïnventariseerde punten brengt u samen in een SWOT-schema.  Het is verstandig om het te beperken tot max. 5 sterkten, 5 zwakten, 5 kansen en 5 bedreigingen.  Door te selecteren  blijft het overzichtelijk en werkbaar.

 

Confronteren:

Door de punten van de SWOT met elkaar in verband te brengen, dus te “confronteren”, wordt duidelijk wat de belangrijkste opties zijn.

Gebruik hiervoor ook het hulpdocument: SWOT-confrontatiematrix.  Weegfactoren kunnen helpen om meer onderscheid te maken.

Door de confrontatie ontstaan er 4 strategische hoofdopties:

1. Strategische opties die sterkten gebruiken om kansen te benutten (taktiek Aanvallen);

2. Strategische opties die strekten gebruiken om de bedreigingen te vermijden (taktiek Verdedigen);

3. Strategische opties om de zwakten te overwinnen en dan de kansen te benutten (taktiek Eerst beter worden);

4. Strategische opties die de zwaktes en en bedreigingen verminderen ( taktiek Terugtrekken en wegwezen).

 

In deze fase maakt u keuzen uit de verschillende opties. Een paar gekozen opties gaan de koers voor de komende tijd bepalen. Maar strategie is niet alleen een rationele analyse,  ook het ondernemersgevoel en ambities moeten een rol spelen bij het maken van keuzen.